algemene voorwaarden en privacy overeenkomst

 

Muziekschool Marjon Geldof (waaronder ook Stichting Musicalschool Groningen valt) is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Muziekschool Marjon Geldof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres(sen)
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@marjongeldof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Muziekschool Marjon Geldof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van informatiebrieven over het nieuwe seizoen/voorstellingen
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met de veiligheid van de
leerling.
• U te informeren over praktische les gerelateerde zaken zoals uitval/inhaal van lessen,
ziekte docent of algemene informatie
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de
overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt. Als wij
voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de
uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze
verwerking starten..

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Muziekschool Marjon Geldof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Muziekschool Marjon Geldof verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Muziekschool Marjon Geldof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij
van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@marjongeldof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken,
op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Muziekschool Marjon Geldof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toestemmingsverklaring gebruik foto’s en video’s
Muziekschool Marjon Geldof maakt van haar voorstellingen en projecten foto- en video
opnames om de vorderingen van de leerlingen te laten zien. Wij plaatsen geen foto’s
waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. Uw toestemming geldt alleen voor
foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen
dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij
hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet. deel op de website beschikbaar gesteld.
kunnen worden gebruikt op de website, in reclame uitingen en sociale media (facebook
en instagram). gevraagd. Hebt u hier bezwaar tegen wilt u dat dan laten weten door het
zenden van een mail naar info@marjongeldof.nl

 

1. Cursusovereenkomst, termijn en betaling
1. Een cursusovereenkomst bij Muziekschool Marjon Geldof wordt aangegaan voor
de gehele cursusduur. Het aantal lessen per cursus staat op de website.
2. Opzeggen voor 1 augustus van het volgend cursusjaar.
3. Alle tarieven zijn te vinden op www.marjongeldof.nl
4. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
5. Betaling van de jaarcursus(sen) dient te geschieden in één termijn. Het volledige
lesgeld moet zijn voldaan vóór 1 oktober van het cursusjaar.
6. Een cursist kan schriftelijk verzoeken om in 2 termijnen te betalen.
Termijnbetaling is uitsluitend vooruit mogelijk Bij te late betaling zal er 5 Euro
administratiekosten op de eerste aanmaning in rekening worden gebracht. Na de
eerste aanmaning zal bij niet betalen een incassoprocedure worden opgestart en
toegang tot de les (vooralsnog) worden ontzegd. Bij een eventuele
incassoprocedure worden naast € 50 administratiekosten en rente ook alle kosten
van incasso in rekening gebracht.
7. Muziekschool Marjon Geldof behoudt zich het recht de tarieven te wijzigen. Dit zal
alleen gebeuren voor aanvang van het cursusjaar. Tariefsaanpassingen vanwege
overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhogingen) worden onmiddellijk
doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

2. Afmelding, tussentijdse beëindiging en opschorting
1. Bij ziekte of afwezigheid van de docent heeft u recht op een inhaalles.
2. Muziekschool Marjon Geldof kan een cursus annuleren indien daartoe gegronde
redenen zijn, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in gevallen van te weinig
cursisten, langdurige ziekte van de docent en overige overmacht situaties.
3. Een gemiste les is een les die de cursist niet heeft kunnen volgen.
4. In geval van ziekte van de docent wordt de les ingehaald. Bij ziekte van leerling
wordt in principe niet ingehaald of gerestitueerd. Bij langdurige ziekte gelden
andere regelingen.
5. Muziekschool Marjon Geldof kan de cursist de toegang tot de lessen ontzeggen
voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarenboven is Muziekschool Marjon Geldof gerechtigd bij een betalingsachterstand de cursusovereenkomst te
beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt, de mogelijkheid tot het
inhalen van de les wordt geboden.
6. In bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte van de cursist (of
verhuizing naar een ander gebied), kan op schriftelijk verzoek de overeenkomst
tussentijds worden beëindigd en kan er naar rato van de resterende lessen,
restitutie van een deel van het cursusgeld worden verleend. Een en ander naar
het oordeel van Muziekschool Marjon Geldof. Muziekschool Marjon Geldof is
nimmer verplicht tot restitutie.
7. Voor korte cursussen wordt nimmer restitutie verleend.

Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Muziekschool
Marjon Geldof aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing